Rahsia Anak Pintar

02 January 2015

WASIAT MENURUT ISLAM

Orang Islam digalakkan menulis wasiat.
Diriwayatkan Talha bin Musharrif "Saya bertanya Abdulah bin Abu Aufa, adakah Rasulullah S.A.W membuat Wasiat? Dia menjawab tidak, saya bertanya beliau bagaimanakah umat Islam difardukan supaya berwasiat (atau diperintahkan supaya berwasiat? Ia menjawab: Raslullah berwasiat dengan kitab Allah (al-Quran)".
Dipetik daripada Sahih Al Bukhari (jilid IV m/s 1).
.
Hukum menulis wasiat ke atas orang Islam adalah sunnat kerana terdapat hadis yag menyuruhnya serta perbuatan sahabat-sahabat besar yang hampir keseluruhanya meninggalkan wasiat. Ibn Umar meriwayatkan Rasullulah s.a.w bersabda bermaksud: “Tidak wajar kepada seseorang Islam apabila terdapat sesuatu yang hendak ia wasiatkan maka ia tidur dari dua malam melainksn wasiatnya itu tertulis disisinya. (Riwayat Muttafaq Alaih).

Hadis riwayat Jabir menerangkan kelebihan orang berwasiat di mana Rasulullah s.a.w bersabda: “Sesiapa yang mati meninggalkan wasiat maka ia mati atas jalan Islam, mati dalam keadaan mengikuti sunnah, mati dalam ketaqwaan, mati dalam syahadah, dan matinya diampuni”. (Riwayat Ibn Majah).
.
Sebagaimana dinyatakan, kebanyakkan para sahabat Rasulullah s.a.w telah pun berwasiat. Al Qurtubi menceritakan di dalam tafsirnya bahawa saidina Abu Bakar dan Saidina Ali mewasiatkan satu perlima dari hartanya, saidina Umar mewasiatkan satu perempat, manakala Sa’ad ibn Waqas mewasiatkan satu pertiga. Manakala Saidatina Aisyah pula mewasiat barangan rumahnya kepada bekas-bekas hambanya. Ibn Umar pula mewasiatkan kepada bekas-bekas isterinya setiap seorang 4,000 dirham. Contoh-contoh ini menunjukkan para sahabat faham berwasiat adalah satu kewajiban agama yang dituntut walaupun ia bukan sesuatu yang difardukan (diwajibkan).

Kadar harta yang boleh diwasiatkan adalah setakat satu pertiga kepada bukan waris.
Namun Islam membenarkan berwasiat lebih daripada satu pertiga atau berwasiat kepada waris dengan syarat mestilah mendapatkan persetujuaan waris-waris lain selepas kematian pewasiat. Terdapat pengecualian di Selangor, menurut Seksyen Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999 yang membenarkan berwasiat satu pertiga kepada waris tanpa perlu persetujuan waris lain.

Faraid menjaga hak waris manakala wasiat pula memberi hak dan ruang kepada pemilik harta untuk pemberian kepada bukan waris seperti kepada anak angkat, ibu bapa angkat, ahli keluarga bukan Islam, cucu atau ahli keluarga yang tidak mendapat bahagian dalam Faraid ataupun untuk apa-apa tujuan kebajikan.

28 July 2012

PANDUAN SOP: PUSAKA KECIL


Takrif Harta Pusaka Kecil


Tafsiran yang diberikan dibawah seksyen 3(2) Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian)1955 menerangkan harta pusaka kecil sebagai harta peninggalan simati mengandungi kesemuanya atau sebahagiannya adalah harta tak alih terletak dimana-mana negeri dan jumlah nilai keseluruhannya tidak melebihi RM 2 juta pada tarikh permohonan dibuat (Mulai 1 September 2009). Tanpa terikat kepada batasan nilai yang dinyatakan, sebarang harta simati orang-orang bukan Islam yang mengandungi wasiat dibawah Ordinan Wasiat No. 38 Tahun 1959 bukan lagi ditakrifkan sebagai pusaka kecil. Ia dianggap sebagai pusaka besar dan menjadi tanggungjawab Mahkamah Tinggi. Bagaimanapun peruntukan tersebut tidak boleh dipakai bagi kematian seorang Islam kerana ianya bertentangan dengan syarat dan  peraturan pewasiatan dalam Islam.

Cara Membuat Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil
Setiap permohonan untuk pembahagian pusaka kecil hendaklah dibuat dalam borang khas iaitu borang A. Setiap permohonan mestilah disertakan dengan:

1.Bukti Kematian
 • Salinan surat perakuan kematian / permit menguburkan; atau
 • Surat sumpah oleh 2 orang saksi bebas yang menyaksikan jenazah dikebumikan ( bagi kematian semasa pendudukan Jepun / sebelumnya); atau
 • perintah anggapan kematian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi dalam keadaan seperti kematian tanpa kubur, hilang semasa pendudukan Jepun, Tragedi 13 Mei 1969, tragedi Muassem, dan
 • perintah ini hanya boleh didapati selepas 7 tahun dari tarikh berlakunya kejadian.
2.Salinan Hakmilik
 • Salinan hakmilik yang diakui sah oleh pejabat tanah atau perakuan carian rasmi yang menunjukkan pegangan harta tak alih simati, surat perjanjian jualbeli bagi rumah yang belum ada hakmilik yang berasingan;
3.Salinan Dokumen Harta-Harta Alih:
 • Seperti salinan sijil saham, salinan buku simpanan, salinan penyata kwsp dan sebagainya (jika ada).

Siapakah yang berhak memohon? Di antara mereka yang berhak memohon adalah seperti berikut:
 • Waris-waris simati seperti balu lelaki atau perempuan, anak laki-laki atau perempuan, ibu atau bapa, majlis agama Islam (Baitulmal) dan sebagainya;
 • Pembeli di bawah surat perjanjian jual beli yang sah;
 • Pemegang gadaian atau pemegang pajakan tanah simati;
 • Penghulu atau Pegawai Petempatan yang diarahkan oleh Pentadbir Tanah;
 • Amanah Raya Berhad.

Menghadiri pembicaraan
 • Semua dokumen asal seperti bukti kematian, hakmilik tanah, kad pengenalan, surat beranak, surat nikah, bukti-bukti harta alih dan lain dokumen yang difikirkan perlu hendaklah dibawa semasa pembicaraan
 • Semua pihak yang diminta hadir adalah dikehendaki hadir di hari pembicaraan.
 • Semua keterangan semasa pembicaraan hendaklah diberi secara bersumpah atau berikrar.

Sumber: Portal Rasmi JKPTG. 
[http://www.kptg.gov.my/ms/policy-laws/sop-guidlines/small-estate.html]

21 May 2012

Senario Antara Hibah Dan Wasiat

PENGERTIAN HIBAH
Hibah ialah pemberian atau hadiah yang diberi oleh pemilik harta kepada seseorang semasa hayatnya secara percuma.


ASAS HIBAH
- Seseorang itu boleh menghibahkan / menghadiahkan seberapa banyak harta miliknya kepada sesiapa
sahaja yang boleh menerimanya semasa hayatnya.

- Harta yang sudah dihibah akan terus menjadi milik penuh penerima hibah berkuat kuasa serta merta.

- Maka itu pemberi hibah sudah tidak mempunyai apa-apa hak lagi ke atas harta tersebut.

- Dengan itu sekiranya berlaku kematian kepada pemberi hibah, harta yang telah dihibahkan tidak akan menjadi harta pusaka pemberi hibah lagi.

- Dan sekiranya penerima hibah pula meninggal dunia sebaik sahaja menerima hibah maka harta hibah yang diterimanya itu akan termasuk dalam harta pusakanya

- Harta yang telah dihibah tidak boleh ditarik balik.


SYARAT HIBAH
1) Pemberi hibah
2) Barang yang dihibah
3) Penerima hibah
4) Akad hibah


ANTARA HIBAH DAN WASIAT
- Hibah adalah pemberian yang dilaksanakan semasa hayat seseorang pemilik harta. Oleh itu jumlah harta yang boleh dihibah adalah mengikut kehendak pemberi hibah, tiada had minimum atau had maksimum.

- Wasiat adalah pesanan yang dibuat semasa hidup manakala pemberiannya akan dilaksanakan selepas kematian pemilik harta tersebut. Nilai had maksimum harta yang boleh diwasiatkan ialah 1/3 daripada keseluruhan harta dan harta itu diwasiatkan untuk bukan waris sahaja.
Manakala baki 2/3 daripada harta itu pula bolehlah diwasiatkan kepada para waris mengikut nilaian faraid
atau persetujuan bersama antara para waris sewaktu pelaksanaan wasiat kelak.

- Kebanyakkan orang ingin membuat wasiat kepada ahli warisnya dan nilai harta yang diwasiatkan pula adalah mengikut kehendaknya. Namun nilai pembahagian harta tersebut tidaklah semestinya diikuti oleh waris-warisnya selepas kematiannya kerana para waris masih boleh berbincang semula sama ada ingin mengikut nilaian lain yang dipersetujui bersama atau mengikut nilaian faraid.

- Ada orang yang keliru dengan kaedah membuat wasiat ini kerana apa yang difahami mereka ialah wasiat hanyalah untuk kepada bukan waris dan nilainya tidak melebihi 1/3 sahaja. Oleh itu mereka membuatsurat hibah bagi menyatakan pemberian harta mereka kepada waris mereka dengan nilaian yang merekatetapkan. Namun mereka lupa bahawa perlaksanaan hibah itu adalah serta merta.

- Sebagai contoh, jika kita membuat surah hibah menyatakan pemberian rumah kita kepada anak perempuan dan anak lelaki tidak dinyatakan apa-apa pemberian maka secara dasarnya surat hibah itu sah kerana pemberian itu sah dan ia berkuatkuasa serta merta. Hanya proses tukar nama rumah sahaja yang belum dilaksanakan. Dengan itu anak perempuan sudah sah memiliki rumah tersebut dan boleh membuat apa sahaja ke atas rumah tersebut. Dan sekiranya berlaku kematian kepada anak perempuan itu sebaik selepas surat hibah itu sah maka rumah itu termasuk dalam kiraan harta pusaka anak perempuan itu walaupun rumah itu masih atas nama kita akibat tidak sempat proses tukar nama.

- Jika seorang suami membuat surat hibah kepada isterinya menyatakan beliau menghibahkan wang KWSP nya kepada isterinya maka perlulah diingat bahawa sekiranya si suami sudah pencen dan boleh mengeluarkan wang KWSP tersebut, si suami tidak boleh mengambil wang KWSP itu kerana ia sudah menjadi hak isteri kerana telah ada surat hibah. Dan sekiranya si isteri pula meniggal dunia sebaik surathibah itu sah sedangkan si suami masih hidup maka sudah tentulah wang KWSP suami itu akan termasuk dalam harta pusaka si isteri.

- Untuk memudahkan perlaksanaan pengurusan harta fahamilah konsep wasiat dan hibah yang asal. Jika kita hendakkan pemberian itu terlaksana ketika hidup, maka buatlah hibah. Jika kita berhasrat hendakkan pemberian kita itu terlaksana selepas kematian kita, maka buatlah wasiat.

- Dalam dokumen wasiat kita bukan sahaja boleh mewasiatkan 1/3 daripada harta kita kepada bukan waris malahan kita boleh meninggalkan pesanan-pesanan lain seperti pesanan takwa, nasihat kebaikan dan juga pesanan bagaimana cara untuk mengagihkan harta yang kita tinggalkan kepada waris-waris sama ada mengikut nilaian faraid ataupun nilaian hasrat kita.

- Dan jika kita hendak memberi harta yang lebih kepada waris kita tanpa terikat dengan nilai faraid maka gunakanlah instrumen Pri-Hibah.

- Pri-Hibah adalah pemberian hibah yang menggunakan konsep amanah di dalmnya. Dengan Pri-Hibah seseorang yang menghibahkan hartanya masih boleh mendapat manfaat daripada harta yang telah dihibahkan selagi hidupnya dan proses tukar milik hanya akan berlaku selepas kematiannya sahaja.